BİLİMSEL TAMAMLAYICI TIP VE REGÜLASYON DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

Madde 1: Derneğin adı, ‘Bilimsel Tamamlayıcı (Komplementer) Tıp ve Regülasyon (düzenleme ve dengeleme) Derneği‘ kısa adı Tamamlayıcı Tıp Derneği ve ‘BTR‘ dir.

DERNEĞİN MERKEZİ VE KURULUŞU:      

Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve dışındaşubeler kurabilir.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3: İnsana hizmeti gaye edinerek, ruhsal ve bedenselaçıdan sağlıklı bir toplumun oluşmasına seferber olmuş sağlık camiasıarasındaki her türlü danışma ve yardımlaşmayı birlik ve beraberliğigeliştirmek; tıp alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek tıpdoktorları, diş hekimleri ve tıp öğrencilerine bilimsel çalışmaları teşviketmek, planlamak ve yapmak; ülkemizde tıbbın ve uygulamalarının gelişiminekatkıda bulunmak; halkımızı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek.

Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği, bu amaçlarınıgerçekleştirmek için aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur:

a)     Hekimler başta olmak üzere kurumları,kamuoyunu, hastaları, basını tamamlayıcı tıp ve komplementer tıpmetotlarıhakkında doğru bilgilendirmek, yıllarca geleneksel tedavi metotları olarakadlandırılmış, uygulanıptecrübeleri elde edilen metotlarını derinlemesine inceleyerekbu metotların ortaya çıkarmış olduğu etki sistemini açıklamak, başta hekimlerolmak üzere bu konuda araştırma yapmak, bu konuda araştırmalar yapacak olanhekimleri imkanlar dahilinde maddi ve manevi olarak desteklemek, edinilen bilgive çalışmaları yayın ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktır.

b)     Klasik tıbbın yani sıra onun dahageniş kapsamını tutan tamamlayıcı tıp metotlarını incelemek, bunları eğitimverilebilir düzene getirmek, seminer, konferans, eğitim, workshop düzenlemek,Bilimsel tamamlayıcı tıp veregülasyon tıp adı altında ZAN çalışmalarının büyükkısmını kongre altında eğitimler düzenler ve her eğitim için tüzük ve programçıkarır. ZAN aylık yayın organı başta olmak üzere spesifik bir konuda üyeleriniçıkaracağı bülten, dergi, bildiri ve diğer basın yoluyla bilgilendirmeyihedefler.

c)     Bilimsel Tamamlayıcı Tıp veRegülasyon derneği amaçlarını gerçekleştirmek için Tamamlayıcı Tıp, RegülasyonTıbbı, Nöralterapi, Voll’a göre elektro Akupunktur, Termoregülasyon, Ozontedavisi, Nizam tedavisi, İris diyagnozu, Oksijen tedavisi, Fitoterapi, Masaj,Ayureveda, Refleksoloji, Fototerapi, Homeopati, Akupunktur, Mikrosistemakupunkturu (kulak, oral, yamamato, kraniyal, el, ayak, burun vd.), Kinesoloji,Beslenme, Manuelterapi, Osteopati, Aromaterapi, Bach çiçekleri ile tedavi, softlazer ve PC destekli diğer programlar, Auogen trening, Psikoterapi,Kolonhidroterapi, Bağırsak florasının düzenlenmesi, Biyolojik tıp, Kendi kanıile tedavi, Kupa çekme, Meditasyon, Çevre sağlığı, Enzim tedavisi, solunumegzersizleri, Biofeedback, Yoga, Banyo ve kaplıca tedavileri, Balneoterapi veHipnoz metotlarını kullanmayı hedefler.

d)     Bilimsel Tamamlayıcı Tıp veRegülasyon derneği mevcut olan Bilimsel akupunktur ve Regülasyon derneği,Hunke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği ile ortak çalışmayıhedefler.

e)     Derneğin amacına uygun yurtiçi veyayurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan Federasyon veya Konfederasyona üyeolmayı amaçlar.

f)     Derneği tanıtmak ve de amaçlar doğrultusunda kamuoyunuoluşturmak için, bildiri, bülten, dergi, gazete, afiş, broşür, kitap gibi hertür süreli-süresiz basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak, televizyon ve radyoyayınlarıyapmak. Lokal açmak.

g)     Varolan diğer ülke içi ve ülkedışında bu konuyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere bu konuylailgilenen bilim adaklarını teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek.

h)     Dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamakve sürekli eğitimi temin amacıyla, yemek, çay toplantıları, panel, sempozyum,açık oturum, konferans, seminer, video gösterisi, film, sesli ve görüntülüyayınlar… gibi her tür kültürel faaliyetler bulunmak.

i)     Meslek içi gelişmelerde sürekliliği sağlamak için tabiplerodası başta olmak üzere tüm hekim camiasıyla yakın ilişkiyi kurmayı amaçlar

j)     Yurtiçi ve yurtdışındatıp ve diğer bilimsel alanlardayapılantoplantı ve seminerlere temsilci göndermek, derneği temsil etmek.

k)     Derneğin amaçlarına paralel faaliyetgösteren diğer sağlık teşekkülleri, dernek ve vakıflarla ve ayrıca vatanın,milletin hayrına hizmet veren hayır kuruluşları ve gönüllü teşekküllerledayanışmaya gitmek, ortak programlar düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak,yardımlaşmak.

l)     Lüzumu halinde derneğin gayesine hizmet için dispanser,poliklinik, teşhis ve tedavi merkezi, hastane, eczane gibi sağlıklailgilibirimler, teşekküller açmak, işletmek; bunla ilgili her türlü cihaz vealetleri tedarik etmek,üretmek, ihraç etmek ve ithal etmek.

m)    Dernek, amacının gerçekleşmesinegerekli menkul ve gayri menkullerle tasarruf eder. Bu Genel Merkez YönetimKurulu eliyle yapılır.

n)     Dernek amme hizmeti hedefler.

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 4: Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzelkişiler derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesinidoldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelikiçin yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddişeklinde karara bağlayıp, sonucu başvurusahibine yazılı olarak duyurmakzorundadır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasınabağlıdır.

Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onurbelgesi ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genelkurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanmahakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteride tutulur.

ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 5: Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Demekte üyekalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir.Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınn tüm haklara sahiptir. Her üyeningenel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.

Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, dernekteyetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretinikaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılır. Yükseldiği üyelikaidatını vadettiği dönemler içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulununkararı ile son verilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterindensilinir ve dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Madde 6: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1.     Üye kayıt defteri; derneğe girenlerinkimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftereyazılır.

2.     Karar defteri; yönetim kurullarınınkararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve jararın altına başkanve üyelerce imzalanır.

3.     İşletme hesabı defteri

4.     Envanter defteri

Bu defterlerden başka ayrıca,

Bilanço Esasına Tabi Olması Halinde, Yevmiye defteri, Büyükdefter, tutulur.

Bu defterlerin, notere tastik edilmesi zorunludur. YönetimKurulu, bu defterin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur. Sayılandefterlerden işletme, envanter, yevmiye ve büyük defter, her yıl defterlerinkullanılacağı yıldan önce gelen son ay olan Aralık ayında tasdik edilmesigerekir, aynı defteri devam eden yılda da kullanmak isteyenler ise kullanılacakyılın Ocak ayında ara tastik yaptırmaları gerekir.

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 7: Dernek gelirleri Maliyeden alınacak Alındı Belgeleriile toplanır. Alındı Belgeleri resmi mercilerdensağlanamadığı takdirde, usulüneuygun olarak Dernekçe bastırılır, mahallin en büyük mülki amirliğineonaylattırıldıktan sonra kullanılır.

Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri,dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülkiamirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetkibelgesizgeri toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerinbu hesapta tutulması zorunludur. Dernek giderlerinin harcama belgeleri ileyapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, giderpusulası ve tutanak vb. Belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarındanpara çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.

Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az beş yılsüre ile saklanması zorunludur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 8: Derneğin gelir kaynakları;

1.     Üyelik aidatı; üyelerden girişödentisi olarak 100.00 YTL (100 000 000TL) Yıllık aidat olarak da 50.00YTL (50 000 000 TL) ödenti alınır. Ödentiler aylık tahsil edilebildiği gibiyıllık olarak da toptan tahsil edilebilir. Aidatları artırmaya veya eksiltmeyeyönetim kurulu yetkilidir.

2.     Kişilerin kendi isteği ile Derneğebaşvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,

3.     Derneğin mal varlığından ve amaç vehizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilengelirler,

4.     Dernekçe yapılan yayınlar,tertiplenen piyango, balo, konser, çay ve yemekli toplantı, gezi eğlence,temsil, spor faaliyeti ve yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanangelirler.

5.     Yardım Toplama hakkındaki mevzuathükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6.     Amaç ve hizmetkonularınıgerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi,ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşmasandıklarından elde edilen gelirler,

7.     Diğer gelirler

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ  

Madde 9: İhtiyaç halinde yönetim kurulu kararıyla dernekborçlanabilir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10: Derneğin organları şunlardır:

a)     Genel Kurul,

b)     Yönetim Kurulu,

c)     Denetleme Kurulu.

A)  GENEL KURUL

Madde 11: Genel Kurul, dernek asıl üyeleri ile şube doğal veseçimlik delegelerinden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurullarınseçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına derneksayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulununibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlendiğidiğer konularda görevli ve yetkilidir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 12: Genel Kurul iki yılda bir aralık ayında yönetimkurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak,yönetimce denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlıüyeler ile şube doğal ve seçimlik delegelerinden beşte birinin yazılı isteğiüzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkıbulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beşgün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmeksuretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamamasısebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı dabelirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zamanbirhaftadan az olamaz.

Ayrıca, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantıgündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önceden mahallin en büyük mülkiamirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak katılacaküyeleri gösterir liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geribırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteyeikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geribırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyelerbu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır vetoplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğineyeniden duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 13: Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurulakatılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve DenetlemeKurulları asıl üye tam sayısı toplamanın iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI   

Madde 14: Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, YönetimKurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerinegiderler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantınınertelenmesini gerektirmez. Toplantı Dernek Başkanı veya Yönetim Kuruluüyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti içinyoklama yapılır.

Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeve delegeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı ile bir başkan vekili veiki katip üyesi seçilerek Toplantı Divanı oluşturulur. Toplantının gündeme göremevzuat ve tüüzk hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanına aittir.Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında divan başkanınayardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür.Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin, görüşülmesiniistediği maddelerin de göndeme alınması zorunludur.

Genel Kurul kararı toplantıya katılanların salt çoğunluğununoyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli olarakyapılabilir. Ancak, gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım vedöküm yapılmak zorundadır.

Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetimarasında derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkinbütün tutarak ve belgeler toplantı divanınca Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

B)  YÖNETİM KURULU

Madde 15: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilenbeş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulunaaittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, Derneğin gelir vegider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyihazırlayacak Genel Kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaç ve hizmet konularınauygun faaliyet göstermek, mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülenkonularda merkez veya şubelere ilişkin yöntemlik ve genelge hazırlamak, genelkurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın kendisine verdiği diğer konularYönetim Kurulu’nun görevi ve yetkisindedir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümüyaparak Başkan, 2 Başkan YArdımcısı, Sekreter ve Saymanı belirler ‘YönetimKurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak engeç iki haftada bir mutat olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararlarıalması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Yönetim Kurulu mutat toplantılarınahaklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer.Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedekleriningenel kurulda aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağrılmasızorunludur.

C)  DENETLEME KURULU

Madde16: Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilenüç asıl yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğiniç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarlaDerneğin ve şubelerin iç denetimini; gelir-gider hesap ve işlemleri ilefaaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve GenelKurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini denetim elemanlarınınçalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır. Denetleme sonuçlarınıDenetleme Kurulu Karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek YönetimKurulu’na ve toplandığında da Genel Kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendineverdiği diğer ve yetkileri de kullanır.

ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU

Madde 17: Genel Kurulun şube açma kararı almasından sonra tümiş işlemlerin yapılması için yetki verdiği Yönetim Kurulu tarafından, şubeaçılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişi şubeyi kurmayetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad vesoyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını,ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresinin açılacağı yerin en büyükmülki amirliğe bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ilekuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşutamamlanmış olur.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı;Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar, yetkileri Şubeler Yönetmeliği hükümleriile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, Dernek amaç ve hizmetkonuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmaklagörevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğinsorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır. Şubeler Dernek GenelKurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim veDenetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 32üye adına seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurulkatılma hakkına sahiptir.

Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri deşube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır.Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’ncamevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak ‘‘ŞubelerYönetmeliği‘‘nde gösterilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18: Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıdabelirtilmiştir.

A-   Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı veaidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla iki tılda bir Eylül ayında olağanolarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeler çağrı yöntemleri,olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkinolarak bu tüzüüğün genel kurul ile ilgili 11, 12, 13, 14. ve diğer maddelerikıyasen uygulanır.

B-   Şube Yönetim Kurulu: Şube genelkurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev b ve çalışmabiçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkinolarak bu tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili 15. Ve diğer maddeleri kıyasenuygulanır.

C-   Denetim Kurulu: Şube genel kurulundaseçilen üç asıl ve üç yedek denetciden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışmabiçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkinolarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 16. Ve diğer maddeleri kıyasenuygulanır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır.Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yar almışsa veya toplantıdahazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı isteği üzerine gündemealınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği görüşülebilmesi içinkayıtlı üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekir. Tüzükdeğişikliğine karar verme yeter sayısı, ise toplantıya katılan üyelerin en az2/3 ünün kabul oyudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernekkuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Madde 20: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshinekarar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğegöre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin,toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısıne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, herhalükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ileverilmesi zorunludur. Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilince beş güniçinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ilebildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para vehaklarının tasviyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirir. Bu kurulmevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve hakların tasfiyesi işlemlerinibaştan sonuna kadar tamamlamakta görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğintüm mal, para ve hakları, Bilimsel Akupunktur ve Regülasyon derneği ileHunekeye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon derneğine devredilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 21: Derneğin iç denetimi yukarıda belirtilenleringerçekleştirilmesi ile ilişkin olarak belirlenmiş olanların, yan kuruluşların,görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi eş yürütümü bir arayagelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin güçlendirilmesi, üyeilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ileilgili uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi ve ayrıcadernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallarkonulması, etkinlik özellikleri sosyal yatırımlar ve benzerleri gibi ilişkinkonularda, uzman elemanlar raporuna objektif ölçüler ve değerler getirilmesi,bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için genel kurulkararından geçmek üzere yönetmenlikler ve önergeler yayınlama biçimi ilesağlanır.

Derneğin katılmadığı kurs, seminer ve kongrelere üye, derneğitemsilen katılamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 22: Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlardaDernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındakihükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 21- Derneğin kurucuları T.C. tabiyetinde olup adı,soyadı, hüviyetleri, T.C. Kimlik no ikametgahları aşağıda gösterilmiştir.

1.     Hüseyin NAZLIKUL. Pazarcık 1963 doğumlu. T.C. tabiiyetli. T.C. Kimlik no: 3008316012 Tıp Doktoru

Gül Sok. Burçin Apt. No:10/8Dikilitaş/Beşiktaş

2.     İbrahim Mehmet GÜRSEL. İstanbul 1951 doğumlu. T.C. tabiiyetli. T.C. Kimlik no: 4031855400 Diş Doktoru.

M. Nurettin Selçuk Cad. Arıpek Apt.No:20/13 Kalamış/İstanbul

3.     Turgay ALTINBİLEK Uşak 1958 doğumlu. T.C. tabiiyetli. T.C. Kimlik No: 26576546674 Tıp Doktoru

Kızım Sok. Keten Apt. No:18/13Merdivenköy/Kadıköy/İstanbul

4.     Ragibe Demet ERDOĞAN İstanbul 1962 doğumlu. T.C. tabiiyetli. T.C. Kimlik no:11657100562 Tıp Doktoru

Şehit Erdoğan İban Sok. Ateş Apt. No:6/16 Akat/Beşiktaş/İstanbul

5.     Faruk DEMİRHAN İzmit 1967 doğumlu. T.C. tabiiyetli. T.C. Kimlik no:55822191306 Tıp Doktoru

Akçakoca Siteleri B-1 Bo:40 ErenlerHah/İzmit/Kocaeli

6.     Esra Pınar ERDOĞDU Ankara 1963 doğumlu. T.C. tabiiyetli. T.C. Kimlik no:41305486540 Tıp Doktoru

Moda Cad. Ferah Apt. No:170/3 Kadiköy/İstanbul

7.     Şehla TUNCER Gazimehmet şehri 1957 doğumlu. T.C. tabiiyetli. T.C. Kimlik no:23270485742 Tıp Doktoru

Hüseyim Paşa Çıkmazı Nizam PalasApt:30/3 Feneryolu/Kadıköy/İstanbul

Geçici Madde: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulanakadar, derneği temsil edecek, dernek adına yapılacak yazışmaları kabul edecek geçici yöntem kuruluna aşağıdaki kişiler getirilmiştir.

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

İkametgah Adresi

Telefon

1.

Hüseyin NAZLIKUL

Başkan

Gül Sok. Burçin Apt. No:10/8 Dikilitaş/Beşiktaş

0-212-210 19 12

2.

Turgay ALTINBİLEK

Başkan Yardımcısı

Kızım Sok. Keten Apt. No:18/13 Merdivenköy/Kadiköy İstanbul

0-216-330 21 52

3.

Regibe Demet ERDOĞAN

Başkan Yardımcısı

Şehit Erdoğan İban Sok. Ateş Apt. No:6/16 Akat/Beşiktaş/İstanbul

0-212-283 61 80

4.

İbrahim Mehmet GÜRSEL

Genel Sekreter

M. Nurettin Selçuk Cad. Arıpek Apt. No:20/13 Kalamış/İstanbul

0-216-345 86 78

5.

Esra Pınar Erdoğdu

Sayman

Moda Cad. Ferah Apt. No:170/3 Kadiköy/İstanbul

0-216-461 58 95